Søkeveiledning: Norske rettskilder

Norske lover, forarbeider og rettspraksis er tre sentrale rettskilder i norsk rett. I denne veiledningen lærer du å finne dem på nettet.

Av Lars André Flaten, Juridisk bibliotek

Veiledingen tar utgangspunkt i behovene til deg som er student ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I første del presenterer vi Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata, de to sentrale juridiske databasene i Norge, og hvordan du som student får tilgang på begge.

I andre, tredje og fjerde del viser vi hvordan du finner henholdsvis lover, forarbeider og rettspraksis ved å søke i Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata.

1. To sentrale juridiske baser

Lovdata Pro inneholder alle gjeldende lover (slik du finner dem i Lovsamlingen, men alltid oppdatert), samt et bredt utvalg lovforarbeider, dommer, juridiske artikler og en hel rekke andre rettskilder som er relevante i norsk rett. Krysshenvisninger kobler relaterte rettskilder opp mot hverandre. Basen har enkelt søk, avansert søk og kronologisk register.

Obs! Lovdata Pro er en betalingsbase med personlig innlogging. Studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet i Oslo får tildelt egen brukerkonto. Andre brukere av Juridisk bibliotek kan få tilgang ved å henvende seg i skranken i Juridisk bibliotek.

Gyldendal Rettsdata er bygget opp rundt Norsk lovkommentar, hvor lover og deres enkeltbestemmelser er kommentert av forfattere. Gyldendal Rettsdata inneholder alle gjeldende lover, samt et godt utvalg lovforarbeider og dommer. Basen har også krysshenvisninger, men systemet er ikke godt utarbeidet som i Lovdata Pro.

Obs! Også Gyldendal Rettsdata er en betalingsbase. For å bruke basen må du være tilkoblet UiOs nettverk. Bruker du en datamaskin på campus er du automatisk tilkoblet. Bruker du en maskin et annet sted, for eksempel hjemme eller på reise, må du koble deg på UiOs nettverk eksternt.

Juridisk biblioteks fagside finner du lenker til en rekke andre juridiske baser, deriblant bibliotekets søketjeneste Oria, som lar deg søke etter pensumbøker, tidsskrifter, en del av databasene våre og artikler i ett søk.

2. Lover

Lover er nedskrevne rettsregler som er vedtatt av Stortinget i samsvar med lovgivningsprosessen i Grunnloven §§76-79. Stortinget kan vedta en helt ny lov eller en endringslov som gjør endringer i en eksisterende lov. Alle lovvedtak – både lover og endringslover- blir kunngjort i tidsskriftet Norsk Lovtidend (1877-).

lovsamlingen, Lovdata Pro og Rettsdata finner du gjeldende lover i konsolidert form. Det betyr at eventuelle endringslover som Stortinget har vedtatt og som er trådt i kraft har blitt innarbeidet i loven.

Finne gjeldende lover i Lovdata Pro

I Lovdata Pro finner du alle gjeldende lover i konsolidert form. To enkle måter å finne lover er å bruke enkelt søk eller å lete via registeret.

Finne gjeldende lov ved enkelt søk på navn

Hvis du har navnet på en gjeldende lov, for eksempel «kjøpsloven», kan du søke på navnet i søkeboksen øverst til høyre. I trefflisten klikker du på lovnavnet, i dette tilfellet «Lov om kjøp (kjøpsloven)», for å komme inn i selve loven.

lovdata-enkelt-sok-pa-lov
Enkelt søk på «kjøpslov» i Lovdata Pro.

Legg merke til at lover (og deres enkeltparagrafer) ofte har en rekke med ikoner under seg. Disse ikonene er krysshenvisninger til andre relaterte rettskilder (dommer, forarbeider, artikler, osv.) som på en eller annen måte berører loven.

Lovdata - inne i loven.jpg
Kjøpsloven i Lovdata Pro. Legg merke til krysshenvisningene.

Finne gjeldende lov via kronologisk register

Hvis du har datoen for når en gjeldende lov ble vedtatt i Stortinget, for eksempel ble kjøpsloven vedtatt 13. mai 1988, kan du finne loven ved å bla igjennom det aktuelle året i det kronologiske registeret.

På forsiden velg fanen «Rettskilder» øverst til venstre. Klikk på «Lover, forskrifter, m.v.» og så på «kronologisk register» under Lover. Velg så det aktuelle året, i dette tilfellet 1988. Du får nå en treffliste som viser alle gjeldende lover som ble vedtatt dette året.

Lovdata - lov via register.jpg
I lov-registeret i Lovdata Pro finner du alle gjeldende lover fra et valgt år.

Finne lovvedtak i Lovdata Pro

I Lovdata Pro finner du alle lovvedtak kunngjort i Norsk Lovtidend siden 1982. Hvis du trenger kunngjorte lovvedtak som er eldre enn 1982, må du gå til de trykte utgavene av Norsk Lovtidend. Juridisk bibliotek har en komplett samling.

Finne lovvedtak via register

Hvis du har datoen for når lovvedtaket ble gjort av Stortinget, for eksempel ble kjøpsloven vedtatt 13. mai 1988, kan du finne lovvedtaket ved å bla igjennom det aktuelle året i det kronologiske registeret.

På forsiden velg fanen «Rettskilder» øverst til venstre. Klikk på «Lover, forskrifter, m.v.» og så på «kronologisk register» under «Norsk Lovtidend Avd. I (LTI)». Velg så det aktuelle året, i dette tilfellet 1988. Du får nå en treffliste som viser alle lover, endringslover, sentrale forskrifter, m.m. som ble vedtatt dette året.

lovdata-kunngjoring-via-register
I registeret til Norsk Lovtidend i Lovdata Pro finner du alle lovvedtak fra et valgt år.

Bla deg gjennom trefflisten til du finner det kunngjorte lovvedtaket du leter etter, og klikk så på dette.

I det kunngjorte lovvedtaket finner du lovteksten i den utgaven som den ble vedtatt av Stortinget. Dette til forskjell fra den konsoliderte loven hvor alle senere endringslover har blitt innarbeidet i lovteksten.

lovdata-inne-i-kunngjort-lov
Kjøpsloven slik den ble vedtatt av Stortinget i 1988. Senere endringer ikke bakt inn i lovvedtaket.

Finne gjeldende lover i Rettsdata

I Gyldendal Rettsdata finner du alle gjeldende lover i konsolidert form. I tillegg til lovteksten finner du oppdaterte kommentar-noter. Kommentarene forteller om lovteksten og viser til relaterte rettskilder som endringslover, rettsavgjørelser, forarbeider og juridisk litteratur.

Finne lov ved å søke på navn

Hvis du har navnet på en gjeldende lov, for eksempel «kjøpsloven», kan du søke på den i søkeboksen øverst til høyre. I trefflisten klikker du på lovnavnet, i dette tilfellet «Lov om kjøp (kjøpsloven)», for å komme inn i selve loven.

Rettsdata - inne i loven.jpg
Kjøpsloven i Rettsdata. Legg merke til hovednoten og de nummerte fotnotene.

Lovteksten er den samme som i Lovdata Pro. I tillegg kan du finne kommentarer til loven, i form av en hovednote som tar for seg hele loven og løpende nummererte kommentar-noter til enkeltbestemmelser.

For å se hovednoten må du klikke på stjernen i parantes – (*) – etter navnet på loven øverst. Denne kan være vanskelig å få øye på. For å se kommentar-noter til lovteksten må du klikke på de nummererte fotnotene.

rettsdata-hovednote
Hovednoten til kjøpsloven i Rettsdata.

3. Forarbeider

Forarbeider er dokumenter som er blitt til i forberedelsen av en lov og som kan være sentrale i tolkningen av loven. De vanligste forarbeidene i norsk rett er:

  • NOU-er, som er offentlige utredninger som noen ganger gjøres i forkant av lovforarbeidet
  • Proposisjoner, som er begrunnede forslag til lov eller lovendring fra Regjeringen og som Regjeringen sender til Stortinget for behandling i en fagkomite.
  • Innstillinger, som inneholder fagkomiteens endelige forslag til lov eller lovendring, som Stortinget voterer over.

Finne forarbeider i Lovdata Pro

Lovdata Pro har et godt utvalg av forarbeider. Du finner blant annet proposisjoner i fulltekst fra 1985, innstillinger i fulltekst fra 1991, NOU-er i fulltekst fra 1994, og et utvalg eldre forarbeider.

Finne forarbeid ved enkelt søk på tittel

Hvis du har tittelen på et forarbeid, for eksempel Ot.prp.nr.80 (1986-1987), kan du søke på tittelen i søkeboksen øverst til høyre. I trefflisten klikker du på tittelen på forarbeidet for å komme inn i selve teksten.

lovdata-enkelt-sok-pa-forarbeid
Enkelt søk på tittelen på et forarbeid i Lovdata Pro.

Finne forarbeider via krysshenvisning

Hvis du ikke vet tittelen på forarbeidet og kun har navnet på den aktuelle loven eller endringsloven, for eksempel kjøpsloven, kan du skaffe deg en oversikt over hvilke forarbeider som finnes ved å gå via krysshenvisning fra loven.

Søk på «kjøpsloven» og klikk deg inn i den. Under lovens «informasjonsboks» ser du en rekke ikoner. Disse ikonene er krysshenvisninger til andre relaterte rettskilder (dommer, forarbeider, artikler, osv.) som på en eller annen måte berører loven.

Klikk på «forarbeid»-ikonet for å få opp en liste over alle forarbeider til loven som Lovdata har lagt inn i fulltekst.

lovdata-liste-over-forabeider-til-lov
Liste over forarbeider til kjøpsloven som er tilgjengelige i Lovdata Pro.

For en fullstendig oversikt over alle forarbeider til loven slik den ble vedtatt, kan du i listen klikke på Registeropplysninger: Forarbeider til lover (RFA). Obs! Selv om denne oversikten over lovforarbeid er fullstendig, er ikke alle lovforarbeidene nødvendigvis lagt inn i fulltekst i Lovdata.

lovdata-forarbeider-via-lov
Oversikt over alle forarbeider til kjøpsloven slik loven ble vedtatt i 1988.

Finne forarbeider i Rettsdata

Rettsdata har også en godt utvalg av forarbeider. I lovens hovednote finner du opplysninger om hvilke forarbeider til loven som finnes. Noen ganger er henvisningene klikkbare også.

I enkelte lover finner du i tillegg en egen «forarbeider»-knapp, som tar deg med til en oversikt over lovens forarbeider.

rettsdata-hovednote-om-forarbeider
I hovednoten til kjøpsloven i Rettsdata finner du henvisninger til lovens forarbeider.

Finne forarbeider i Stortinget.no

Stortingets nettsider finner du informasjon om aktuelle saker, lovgivningsprosessen og saksgangen i Stortinget, samt proposisjoner, innstillinger og referater i fulltekst tilbake til 1995.

I databasen Stortingsforhandlingene 1814-2005 finner du skannede utgaver av alle Stortingsforhandlingene som ble publisert mellom 1814 og 2005. Denne serien inneholder alle viktige dokumenter som ble sendt til eller produsert på Stortinget, deriblant proposisjoner og innstillinger.

Har du tittelen på et forarbeid som du ikke finner i Lovdata Pro eller Rettsdata, for eksempel Innst.O.nr.51 (1987-1988), så kan du finne den i Stortingsforhandlingene 1814-2005.

Finne forarbeid ved søk på tittel

I databasen Stortingsforhandlingene 1814-2005  kan du velge mellom fire ulike søkeinnganger og i dette tilfellet velger du fanen «Publikasjonstitler». Start med å avgrense hovedregisterperiode (her: «1985/86-1988/89»), sesjon (her: «Storting 1987/1988») og publikasjonstype (her: «Innstillinger og beslutninger»). Til slutt skriver du inn hele eller deler av tittelen i søkeboksen (her: «51») og klikker på «Vis».

stortingsforhandlingene-1814-2005-sok-pa-innstilling
Søk i fanen «Publikasjonstitteler» i Stortingsforhandlingene 1814-2005.

I trefflisten klikker du på det aktuelle forarbeidet for å komme inn i selve teksten. Denne kan du lese på skjermen, skrive ut eller lagre som pdf. Merk at basen kan være vanskelig å finne frem i. Be gjerne om hjelp fra biblioteket.

stortingsforhandlingene-1814-2005-inne-i-innstillingen
Innst. S. nr. 51 (1987-88) i fulltekst i Stortingsforhandlingene 1814-2005.

4. Rettspraksis

Rettspraksis er avgjørelser fra domstolene. De fleste avgjørelser fra Høyesterett og utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene blir publisert i Lovdata Pro og Rettsdata.

Finner du ikke dommen du leter etter i disse to basene, bør du gå til den trykte publikasjonen hvor dommen ble publisert. Juridisk bibliotek har komplett samling av Norsk Retstidende (1836-), som publiserer avgjørelser fra høyesterett, og Rettens Gang (1933-2014), som publiserte utvalgte avgjørelser fra de lavere instanser.

Finne dommer i Lovdata Pro

Lovdata Pro har nesten alle publiserte høyesterettsdommer fra og med 1945, sporadiske publiserte høyesterettsdommer før 1945, og et bredt utvalg publiserte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene.

Finne dom ved å søke på henvisning

Hvis du har en henvisning til en dom, for eksempel Rt. 2007 s. 1329,  kan du søke på denne henvisningen i søkeboksen øverst til høyre. I trefflisten klikker du på dommen for å komme inn i den.

Lovdata Pro har laget en «informasjonsboks» til de fleste dommene. Denne informasjonsboksen inneholder et sammendrag av dommen samt nyttige opplysninger om saksgangen og krysshenvisninger til relaterte rettskilder.

lovdata-inne-i-dom
Høyesterettsdommen Rt. 2007 s. 1329 i Lovdata Pro.

Finne dommer med krysshenvisninger

Hvis du ønsker å finne dommer til en lovparagraf, for eksempel åndsverksloven § 2, kan du finne dommer via krysshenvisning fra lovparagrafen.

Søk på loven og klikk deg inn i den. Nederst i lovens «informasjonsboks» eller øverst i en av lovens bestemmelser ser du en linje med ikoner. Disse ikonene er krysshenvisninger til andre typer rettskilder (dommer, forarbeider, juridiske artikler, osv.) som på en eller annen måte berører loven eller lovbestemmelsen.

Klikk på «Avgjørelser»-ikonet (den lille dommerklubba) for å få opp en liste over alle dommer til loven eller lovbestemmelsen som Lovdata har lagt inn i fulltekst.

lovdata-dommer-via-lovparagraf
Finne dommer via lovparagraf i Lovdata Pro.

Finne dommer ved avansert søk

Klikk på «Avansert søk» i toppmenyen. Hak av for de instansene du vil ha med i trefflisten. Skriv inn søket ditt i en eller flere av søkeboksene (følg anvisninger i gul hjelpetekst på toppen). Her kan du blant annet søke på lovhenvisning og mer detaljerte emneord og detaljer. Se Lovdatas egen hjelpeside for mer hjelp.

lovdata-avansert-sok-dommer
Avansert søk etter dommer i Lovdata Pro.

Finne dommer i Rettsdata

Gyldendal Rettsdata har en god del rettspraksis, men utvalget er ikke like bredt som i Lovdata Pro. Noen ganger kan du finne dommer Lovdata ikke har enda i Rettsdata, og omvendt.

Finne dom ved søk på henvisning

Hvis du har en henvisning til en dom, for eksempel Rt. 2007 s. 1329,  kan du søke på denne henvisningen i søkeboksen øverst til høyre. I trefflisten klikker du på dommen for å komme inn i den.

I likhet med Lovdata Pro har Rettsdata laget en «informasjonsboks» til de fleste dommene. Denne informasjonsboksen inneholder et sammendrag av dommen samt nyttige opplysninger om saksgangen.

rettsdata-inne-i-dom
Høyesterettsdommen Rt. 2007 s. 1329 i Gyldendal Rettsdata.

 

Kildeliste

Justis- og beredskapsdepartmentet, «Lover og lovarbeid» (2015), [lest 2. august 2017]

Mestad, Ola, «Rettens kilder og anvendelse», I: Knophs oversikt over Norges rett (14. utgave), Oslo, 2014.

Stortinget, «Lovarbeidet» (2015), [lest 2. august 2017]

Forfatter: larsafl

Jeg har jobbet som spesialbibliotekar hos Juridisk bibliotek siden 1. april 2013. De viktigste arbeidsoppgavene mine er skrankevakter, undervisning og fjernlån.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: